Spelregels

PÉTANQUE

Internationaal spelreglement

[home01.gif]

WAT JE ALS BEGINNER IN ELK GEVAL MOET WETEN


Jeu de Boules is een verzamelnaam voor balspelen. onze spelsoort heet PÉTANQUE.
Onderstaand de internationale spelregels in beknopte vorm.
Pétanque wordt gespeeld, 2 tegen 2 met elk drie boules; 3 tegen 3 met elk  2 boules; maar ook 1 tegen 1 met elk 3 boules.
1 tegen 1 noemen we tête à tête, 2 tegen 2 doublette en 3 tegen 3 triplette.
Het but (doelballetje) is van hout en mag reglementair een diameter hebben van 25 tot 35 mm.
De boules moeten beantwoorden aan een diameter die varieert van 7.05 tot 8 cm, en het gewicht mag minimaal 650 en maximaal 800 gram zijn.
Er wordt tussen de teams geloot (met een muntstuk) wie mag beginnen.
De winnaar trekt op één meter van welk obstakel ook een cirkel met een diameter tussen de 35 en 50 centimeter, wanneer het terrein 4 meter breed is.
In incidentele gevallen worden de volgende gebruiken gehanteerd:
Is het terrein 3 meter breed dan is de afstand 75 cm en bij 2 meter wordt dat 50 cm.
(Let wel, officieel is artikel 6 van de internationale spelregels van toepassing)
De speler die het but werpt zal deze tussen de 6 en 10 meter moeten deponeren. Even als de cirkel moet ook het but de voorgeschreven afstand hebben van een obstakel als in de vorige alinea genoemd.
(Let wel, officieel is artikel 7 van de internationale spelregels van toepassing)
Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.
Daarbij moet er op gelet worden dat de voeten in de cirkel staan en zij niet van hun plaats mogen komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt.
Lukt het vervolgens de tegenstander hun boule beter te plaatsen, dan hebben zij de leiding.
Nu mag het eerste team weer proberen de situatie naar haar voordeel om te buigen en gaat daar mee door tot het al of niet gelukt is.
Heeft een team geen boules meer dan kunnen haar tegenstanders met de nog resterende boules proberen meer punten te scoren.
Hebben beide teams geen boules meer dan worden de punten geteld.
Dat zijn er zoveel, als een team boules dichter bij het but heeft liggen dan de beste boule van zijn tegenstander.
Er is nu één werpronde gespeeld.

Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft gehaald.

 

[geboorte van een boule]

 

De keuze van je Boules

Onderstaande staatjes kunnen helpen bij het kiezen van je boules:
Een en ander is afhankelijk van je speelstijl.

 • Als je graag plaatst kies je boules voor de Pointeur.
 • Schiet je graag, dan kies je boules voor de Tireur.
 • Iemand die plaatst en schiet kiest boules voor de Milieu.

Diameter:

[boulediameter]

Gewicht:

[boulegewicht]

Streping:

[boulestreping]


 

Internationaal Spelreglement Pétanque


Inhoudsopgave

Algemeen

Artikel 1     Equipes

Artikel 2     Goedgekeurde boules

Artikel 2bis  Ondeugdelijke boules

Artikel 3     Goedgekeurde buts

Artikel 4     Licenties

Spel en But

Artikel 5     Terrein

Artikel 6     Begin van het spel; de werpcirkel

Artikel 7     Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but

Artikel 8     Ongeldig uitwerpen van het but

Artikel 9     Ongeldig worden van het but

Artikel 10    Kleine obstakels

Artikel 10bis  Vervanging van but of boule

Artikel 11    Verborgen of verplaatst but

Artikel 12    But in ander spel

Artikel 13    Puntentelling bij ongeldig geworden but

Artikel 14    Tegengehouden but

Boules

Artikel 15    Werpen van boules

Artikel 16    Gedrag van spelers en toeschouwers

Artikel 17    Oefenen;boules die het afgebakende terrein verlaten

Artikel 18    Ongeldig geworden boules

Artikel 19    Tegengehouden boules

Artikel 20    Toegestane speeltijd

Artikel 21    Verplaatste boules

Artikel 22    Werpen van andermans boules

Artikel 23    Boules gespeeld vanuit de verkeerde werpcirkel

Punten en Metingen

Artikel 24    Tijdelijk wegnemen van boules

Artikel 25    Metingen

Artikel 26    Voortijdig opgeraapte boules

Artikel 27    Bij meting verplaatsen van boules of but

Artikel 28    Boules op gelijke afstand

Artikel 29    Reinigen van but of boules

Artikel 30    Protesten

Discipline

Artikel 31    Afwezigheid van spelers

Artikel 32    Te laat komen

Artikel 33    Vervangers

Artikel 34    Sancties

Artikel 35    Slechte weersomstandigheden

Artikel 36    Voortgang van het toernooi

Artikel 37    Onsportief gedrag

Artikel 38    Wangedrag

Artikel 39    Scheidsrechters

Artikel 40    Jury

Geldigheid

Aanhangsel A Goedgekeurde Boules

Aanhangsel B Buts


Algemeen

Artikel 1     Equipes

Pétanque is een sport waarbij partijen worden gespeeld tussen equipes van:

 • drie spelers en drie spelers (tripletten).

Ook zijn partijen mogelijk tussen:

 • twee spelers en twee spelers (doubletten); of
 • één speler en één speler (enkelspel).

Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules. Bij doubletten en enkelspel beschikt iedere speler
over drie boules.

Een andere equipesamenstelling is niet toegestaan.

Inhoudsopgave

Artikel 2     Goedgekeurde boules

Pétanque wordt gespeeld met door de FIPJP goedgekeurde boules die:

 1. van metaal zijn;
 2. een diameter hebben van ten minste 7,05 en ten hoogste 8,00 cm;
 3. een gewicht hebben van ten minste 650 en ten hoogste 800 g;
  het handelsmerk van de fabrikant en het gewicht moeten in de boules zijn gegraveerd en altijd leesbaar zijn;
  bij wedstrijden die uitsluitend toegankelijk zijn voor jeugdspelers van 11 jaar of jonger zijn boules van 600 g en 65 mm diameter toegestaan, mits vervaardigd door een erkende fabrikant.
 4. niet zijn gevuld met lood of zand; in algemene zin mogen zij geen enkele bewerking of andere opzettelijke
  verandering hebben ondergaan na de vervaardiging door een erkende fabrikant
  (zogenaamde getrukeerde
  boules); het is met name verboden de boules opnieuw te verhitten (na te gloeien) teneinde de door de fabrikant
  gegeven hardheid te veranderen.

Naam en voornaam van de speler, of zijn initialen, mogen echter in de boules worden gegraveerd, evenals diverse aanduidingen van de fabrikant, volgens de overeengekomen specificaties van het fabricageproces

Inhoudsopgave

Artikel 2bis  Ondeugdelijke boules

Een equipe waarvan een speler schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de regels van punt 4 van het vorige artikel wordt onmiddellijk van het toernooi uitgesloten (gediskwalificeerd).

Als een niet–getrukeerde, maar versleten of ondeugdelijk vervaardigde boule een controle niet met succes
doorstaat of niet voldoet aan de eisen 1, 2 of 3 van het voorgaande artikel,
moet de speler deze vervangen. Hij mag ook de hele set boules vervangen.

Een door spelers ingediend protest met betrekking tot de punten 1, 2 of 3 kan alleen vóór de partij worden ingediend.

De spelers hebben er dus belang bij zich ervan te vergewissen dat hun boules en die van hun tegenstander aan de gestelde eisen voldoen.

Een protest met betrekking tot punt 4 kan gedurende de gehele partij worden ingediend, maar alleen tussen twee werpronden in.

Als een dergelijk protest echter na de derde werpronde wordt ingediend en ongegrond blijkt, worden drie punten opgeteld bij de score van de tegenstander.

De scheidsrechter of de jury mag te allen tijde de boules van een of meer spelers controleren.

Inhoudsopgave

Artikel 3     Goedgekeurde buts

Buts zijn van hout of van kunststof. In het laatste geval dragen zij het handelsmerk van de fabrikant en heeft
de FIPJP officieel erkend dat zij aan de overeengekomen specificaties van het fabricageproces voldoen.

Buts hebben een diameter van 30 mm. Een afwijking van ten hoogste + of – 1 mm is toegestaan.

Geverfde buts, ongeacht de kleur, zijn toegestaan, maar mogen niet met een magneet opgetild kunnen worden.

Inhoudsopgave

Artikel 4     Licenties

Voor het begin van een toernooi moet iedere speler zijn licentie tonen aan de wedstrijdleiding. Hij moet deze
ook tonen op verzoek van de scheidsrechter of van zijn tegenstander, tenzij de licentie bij de wedstrijdleiding
berust.

Inhoudsopgave

Spel en But

Artikel 5     Terrein

Pétanque kan op ieder terrein worden gespeeld. De wedstrijdleiding of de scheidsrechter kan de equipes echter
een afgebakend terrein toewijzen.

In dat geval moet dit terrein, voor het landelijke gedeelte van nationale kampioenschappen en voor internationale toernooien, ten minste 4 m breed en 15 m lang zijn.

Voor andere toernooien kan de bond afwijkingen van deze afmetingen toestaan, tot een minimum van 3 bij 12 m.

Als speelterreinen elkaar raken, wordt de gemeenschappelijke scheidingslijn aan de kopse zijde van een terrein beschouwd als uitlijn.

Als het terrein van een afzetting is voorzien, moet de afstand tussen deze afzetting en de grens van
niet–toegestaan terrein (de uitlijn of verlieslijn) ten minste 1m bedragen.

Een partij gaat tot en met 13 punten. In voorronden en cadragepartijen kan eventueel worden gespeeld tot
en met 11 punten.

Er mogen bepaalde toernooien worden georganiseerd waarbij voor partijen een tijdslimiet wordt gesteld.

Inhoudsopgave

Artikel 6     Begin van het spel; de werpcirkel

De equipes tossen om te bepalen welke equipe het terrein kiest en het but als eerste uitwerpt.

Als de wedstrijdleider de equipes een terrein heeft toegewezen, moet het but op dit toegewezen terrein worden
uitgeworpen.

De equipes mogen niet zonder toestemming van de scheidsrechter uitwijken naar een ander terrein.

Een speler van de equipe die de toss heeft gewonnen, kiest de plaats waar wordt begonnen en tekent of plaatst op de grond een cirkel waar de voeten van elke speler geheel in passen.

De diameter van een getekende werpcirkel bedraagt ten minste 35 en ten hoogste 50 cm.

Als gebruik wordt gemaakt van een voorgefabriceerde cirkel moet deze vormvast zijn en een binnendiameter van 50 cm hebben.

Een afwijking van ten hoogste + of – 2 mm is toegestaan.

De organisator beslist over het gebruik van voorgefabriceerde cirkels en dient deze alsdan ter beschikking te stellen.

De werpcirkel geldt voor de drie opeenvolgende uitworpen waarop de equipe recht heeft, en moet worden geplaatst of getekend op ten minste één meter van enig obstakel en,

bij niet-afgebakende terreinen, op ten minste twee meter van enige andere in gebruik zijnde werpcirkel.

De equipe die het but gaat uitwerpen moet alle werpcirkels in de nabijheid van de te gebruiken cirkel uitwissen.

Het binnendeel van de werpcirkel mag geheel geëffend worden gedurende de werpronde, maar moet aan het eind daarvan in de oude staat worden hersteld.

De werpcirkel is geen niet–toegestaan terrein.

Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn blijven (zij mogen deze niet deels
bedekken);

zij mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen vóór de geworpen boule de grond raakt.
Geen ander lichaamsdeel mag de grond buiten de werpcirkel raken. Bij wijze van uitzondering mogen zij die het gebruik van een been missen, met slechts één voet binnen de werpcirkel plaatsnemen.

Voor spelers in een rolstoel geldt dat ten minste één wiel (aan de zijde van de werparm) zich binnen de werpcirkel moet bevinden..

Dat een speler het but uitwerpt betekent niet dat hij ook de eerste boule moet werpen.

Inhoudsopgave

Artikel 7     Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but

Bij het uitwerpen van het but is het slechts geldig als:

 1. de afstand van het but tot de binnenrand van de werpcirkel

  • voor pupillen ten minste 4 en ten hoogste 8 m,
  • voor aspiranten ten minste 5 en ten hoogste 9 m, en
  • voor junioren en senioren ten minste 6 en ten hoogste 10 m bedraagt;
 2. de afstand van de werpcirkel tot enig obstakel ten minste één meter bedraagt;
 3. de afstand van het but tot enig obstakel en tot de uitlijn ten minste één meter bedraagt; en
 4. het but zichtbaar is voor een speler die geheel rechtop in de werpcirkel staat, met de voeten zover mogelijk van elkaar verwijderd; in geval van twijfel beslist de scheidsrechter of het but zichtbaar is; tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

In de volgende werpronde wordt het but uitgeworpen vanuit een werpcirkel die geplaatst of getekend wordt rond het punt
waar het lag aan het einde van de vorige werpronde, behalve als:

 • de werpcirkel zich op een afstand van minder dan één meter van enig obstakel zou bevinden; of
 • het but niet op alle toegestane afstanden zou kunnen worden uitgeworpen.

In het eerste geval trekt de speler de werpcirkel op de kortst mogelijke toegestane afstand van het obstakel.

In het tweede geval mag de speler de positie van de werpcirkel achterwaarts verplaatsen in het verlengde van de lijn tussen de werpcirkel en de positie van het but in de voorgaande werpronde, maar niet verder dan tot hij het but op de maximaal toegestane werpafstand kan uitwerpen. Dit mag alleen als het but in geen enkele richting op de maximaal toegestane werpafstand kan worden uitgeworpen.

Als na drie opeenvolgende pogingen door eenzelfde equipe het but nog altijd niet reglementair is uitgeworpen, gaat het over naar de tegenstander die eveneens drie pogingen mag doen, en de werpcirkel achterwaarts mag verplaatsen zoals in de vorige alinea is beschreven. In dit geval mag de werpcirkel niet nogmaals worden verplaatst, zelfs niet als ook deze equipe niet slaagt in haar drie pogingen.

De toegestane tijd voor het uitvoeren van deze drie worpen is ten hoogste 1 minuut.

In elk geval werpt de equipe die het but na de eerste drie worpen moest afstaan, de eerste boule.

Inhoudsopgave

Artikel 8     Ongeldig uitwerpen van het but

Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een
dier of enig bewegend voorwerp, is het ongeldig en moet het opnieuw worden uitgeworpen; de uitworp telt dan niet
mee voor het aantal van drie waarop de equipe recht heeft.

Na het uitwerpen van het but en van de eerste boule mag de tegenstander nog altijd de
geldigheid van de ligging van het but betwisten. Als het bezwaar terecht blijkt, worden het but en de boule
opnieuw gespeeld.

Om het but opnieuw te kunnen uitwerpen moeten beide equipes het erover eens zijn dat het ongeldig lag, of de
scheidsrechter moet dat hebben beslist. Als een equipe in strijd hiermee handelt, verliest zij het recht het but
uit te werpen.

Heeft ook de tegenstander een boule geworpen, dan wordt het but geacht geldig te liggen en wordt er geen
protest tegen de ligging meer in overweging genomen.

Inhoudsopgave

Artikel 9     Ongeldig
worden van het but

Het but is ongeldig in de volgende zes gevallen:

 1. als het tijdens een werpronde wordt verplaatst naar
  niet–toegestaan terrein, zelfs als het daarna weer op toegestaan
  terrein terugkomt (een but op de uitlijn is geldig; het is pas ongeldig als het recht van boven bezien de
  uitlijn geheel is gepasseerd); een plas water waarin het but vrij drijft is niet–toegestaan terrein;
 2. als het verplaatst is, en vanuit de werpcirkel niet meer zichtbaar is zoals in
  artikel 7 is beschreven (als het but achter een boule verscholen is, is het echter enkel op
  grond daarvan niet ongeldig; de scheidsrechter mag een boule tijdelijk wegnemen om na te gaan of het but
  zichtbaar is);
 3. als het wordt verplaatst naar meer dan 20 m van de werpcirkel (voor senioren en junioren), of naar
  meer dan 15 m (voor aspiranten en pupillen), of naar minder dan 3 m;
 4. als bij afgebakende terreinen
  het but een onmiddellijk naastgelegen terrein geheel heeft overschreden;
  4bis.         Als bij partijen op tijd die worden gespeeld op één terrein het but
  buiten het toegewezen terrein wordt verplaatst.
 5. als het verplaatst en zoek is en niet binnen vijf minuten wordt gevonden; of
 6. als zich niet–toegestaan terrein bevindt tussen de werpcirkel en het but.

Inhoudsopgave

Artikel 10    Kleine obstakels

Het is de spelers verboden een klein obstakel dat zich op het terrein bevindt te verwijderen, te verplaatsen,
in de grond te drukken of plat te stampen. De speler die het but gaat uitwerpen, mag niettemin de plek
onderzoeken waar hij zijn boule wil laten neerkomen (de donnee), door daar ten hoogste drie keer met een van zijn
boules op te kloppen. Bovendien mag een speler van de equipe die aan de beurt is,
één inslag van een eerder
gespeelde boule dichtmaken.

Spelers die zich niet houden aan deze regels, riskeren de sancties
genoemd in artikel 34

Inhoudsopgave

Artikel 10bis  Vervanging van but of boule

Het but of een
boule mag tijdens een partij slechts in de volgende gevallen worden
vervangen:

 1. als het but of een boule zoek is en niet binnen vijf minuten wordt gevonden;
  of
 2. als het but of een boule in stukken breekt: in dat geval bepaalt het grootste stuk de ligging;
  als er in de werpronde nog boules gespeeld moeten worden, wordt het but of de boule (indien nodig
  na meting) onmiddellijk vervangen door een but of een boule van (ongeveer) dezelfde diameter; in
  de volgende werpronde mag de betreffende speler ook de hele set boules vervangen.

Inhoudsopgave

Artikel 11    Verborgen of verplaatst but

Als het but tijdens een werpronde onverwachts wordt bedekt door een boomblad of een papiertje, wordt dat
verwijderd.

Als het but in beweging komt, bijvoorbeeld door de wind of de helling van het terrein, wordt het teruggelegd
op zijn oorspronkelijke plaats, mits deze was gemarkeerd.

Hetzelfde gebeurt als het but per ongeluk door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een boule of
een but uit een andere partij, een dier of enig bewegend voorwerp wordt verplaatst.

Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van het but markeren. Protesten met betrekking tot
niet–gemarkeerde buts en boules worden niet in overweging genomen.

Wordt het but verplaatst door een boule uit dezelfde partij, dan blijft het geldig.

Inhoudsopgave

Artikel 12    But in ander spel

Als het but tijdens een werpronde naar een ander terrein wordt verplaatst (al dan niet afgebakend), blijft het
geldig, tenzij artikel 9 van toepassing is.

Als het but terechtkomt op een terrein waar een andere partij gespeeld wordt, wachten de spelers die met het
verplaatste but spelen indien nodig tot de spelers van de andere partij hún werpronde hebben
beëindigd, en maken daarna hun eigen werpronde af.

Alle betrokken spelers dienen geduld en hoffelijkheid te betrachten.

De equipes spelen de volgende werpronde op het aanvankelijk gebruikte terrein
en het but wordt uitgeworpen vanaf het punt
vanwaar het verplaatst werd, overeenkomstig de voorwaarden uit
artikel 7.

Inhoudsopgave

Artikel 13    Puntentelling bij ongeldig geworden but

Als het but tijdens een werpronde ongeldig wordt, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:

 1. beide equipes hebben nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist;
 2. slechts één equipe heeft nog boules te spelen: deze equipe krijgt zoveel punten als zij nog
  boules te spelen heeft; en
 3. geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist.

Inhoudsopgave

Artikel 14    Tegengehouden but

 1. Als het but, na te zijn weggeschoten, door een toeschouwer of de scheidsrechter wordt tegengehouden
  of van richting veranderd, blijft
  het liggen waar het tot stilstand komt.
 2. Als het but, na te zijn weggeschoten, door een speler
  die zich bevindt op toegestaan terrein wordt tegengehouden of van richting
  veranderd, heeft zijn tegenstander de keuze
  uit:

  1. het but te laten liggen op zijn nieuwe plaats;
  2. het but terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats; en
  3. het but neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke naar zijn nieuwe plaats,
   op ten hoogste 20 m afstand van de cirkel (15 m voor aspiranten en pupillen), en zo dat het
   zichtbaar is.

  Om b. of c. te kunnen kiezen moet de plaats van het but tevoren gemarkeerd zijn geweest. Als dat niet het
  geval is, blijft het but liggen op zijn nieuwe plaats.

Als het but wordt weggeschoten, op niet–toegestaan terrein terechtkomt, en weer op het terrein
terugkomt, wordt het als ongeldig beschouwd en worden de regels van
artikel 13
toegepast.

Inhoudsopgave

Boules

Artikel 15    Werpen van boules

De eerste boule van een werpronde wordt geworpen door een speler van de equipe die
de toss heeft gewonnen of als laatste punten heeft behaald. Daarna werpt steeds de equipe die niet op punt ligt. De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken noch een streepje op de grond aanbrengen, om zijn boule te
geleiden of de plaats te markeren waar hij zijn boule wil laten neerkomen. Wanneer hij zijn laatste boule werpt,
mag hij in zijn andere hand geen extra boule houden.

Boules moeten een voor een geworpen worden.

Eenmaal geworpen boules mogen niet opnieuw worden geworpen. Boules moeten echter opnieuw worden geworpen als
zij onderweg van de werpcirkel naar het but zijn tegengehouden of uit hun koers zijn geraakt door een boule of
een but uit een andere partij, door een dier, door enig bewegend voorwerp, en in het geval genoemd in de
tweede alinea van artikel 8.

Het is verboden boules of het but te bevochtigen.

Een speler moet,
vóór hij een boule werpt, deze ontdoen van elke eraan klevende
substantie. Een speler die zich niet aan deze regel houdt, riskeert de
sancties genoemd in artikel 34.

Als de eerste boule op niet–toegestaan terrein terechtkomt, moet de tegenstander zijn eerste boule spelen;
daarna spelen beiden om de beurt, zolang er geen boule op toegestaan terrein ligt.

Als er als direct of indirect gevolg van schieten geen enkele boule meer op toegestaan terrein ligt, gelden de
regels van artikel 28.

Inhoudsopgave

Artikel 16    Gedrag van spelers en toeschouwers

Gedurende de tijd die een speler reglementair ter beschikking staat om zijn boule te werpen, moeten de
toeschouwers en andere spelers stil zijn.

De tegenstanders mogen niet lopen, gebaren, of iets anders doen dat de speler af zou kunnen leiden. Alleen
zijn medespelers mogen zich tussen de werpcirkel en het but bevinden.

De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler bevinden, in beide gevallen zijwaarts van de
speelrichting, en bovendien op ten minste 2 m afstand van but en speler.

Spelers die zich niet houden aan deze regels kunnen worden gediskwalificeerd als zij, na een officiële
waarschuwing van de scheidsrechter, volharden in hun gedrag.

Inhoudsopgave

Artikel 17    Oefenen; boules die het afgebakende terrein verlaten

Tijdens een partij mag niet worden geoefend. Een speler die zich niet aan deze regel houdt, riskeert de
sancties genoemd in artikel 34.

Boules die tijdens de werpronde het afgebakende terrein verlaten, blijven geldig (tenzij
artikel 18 van toepassing is).

Inhoudsopgave

Artikel 18    Ongeldig geworden boules

Een boule is ongeldig zodra hij op niet–toegestaan terrein terechtkomt. Een boule op de uitlijn is
geldig.

De boule is pas ongeldig als hij de uitlijn geheel is gepasseerd, dat wil zeggen als hij, recht van boven
bezien, geheel voorbij de uitlijn ligt. Dit geldt evenzo als bij afgebakende
terreinen de boule een onmiddellijk naastgelegen terrein geheel heeft
overschreden.

Als bij partijen op tijd die worden gespeeld op één
terrein een boule geheel buiten het toegewezen terrein wordt verplaatst is hij
ongeldig.

Als de boule vervolgens op het terrein terugkomt, hetzij vanwege de helling van het terrein, hetzij na contact
met een bewegend of stilstaand voorwerp, wordt hij meteen uit het spel genomen, en alles wat hij na het
overschrijden van de uitlijn heeft verplaatst wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.

Een ongeldige boule moet meteen worden opgeraapt en voor de betreffende werpronde uit het spel worden genomen.
Als dat niet gebeurt, wordt hij automatisch geldig zodra de tegenpartij een boule gespeeld heeft.

Inhoudsopgave

Artikel 19    Tegengehouden boules

Als een boule na het werpen wordt tegengehouden of van
richting veranderd door een toeschouwer of door de scheidsrechter, blijft hij
liggen op zijn nieuwe plaats.

Als een boule na het werpen wordt tegengehouden of
onopzettelijk van richting veranderd door een speler van de equipe waartoe deze boule behoort, is
hij ongeldig.

Als een geplaatste (gepointeerde) boule wordt tegengehouden
of onopzettelijk van richting veranderd door een tegenstander, beslist de speler de boule
opnieuw te werpen of hem te laten liggen op zijn nieuwe plaats.

Als een geschoten (getireerde) of weggeschoten boule wordt tegengehouden
of onopzettelijk van richting veranderd door een speler, mag zijn
tegenstander beslissen:

 1. de boule te laten liggen op zijn nieuwe plaats; of
 2. de boule neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke naar zijn nieuwe plaats, maar
  uitsluitend op toegestaan terrein en op voorwaarde dat zijn oorspronkelijke plaats was gemarkeerd.

Een speler die een bewegende boule met opzet tegenhoudt, wordt onmiddellijk uitgesloten van de rest van de
partij, en met hem zijn equipe.

Inhoudsopgave

Artikel 20    Toegestane speeltijd

Zodra het but is uitgeworpen heeft een speler ten hoogste één minuut om zijn boule te werpen. De
tijd gaat in zodra het but of de laatst geworpen boule tot stilstand is gekomen, dan wel zodra een eventuele
meting verricht is.

Deze regels zijn na elke werpronde ook van toepassing op het uitwerpen van het but,
dat wil zeggen 1 minuut voor de drie worpen.

Een speler die zich niet aan deze speeltijd houdt, riskeert de
sancties genoemd in artikel 34.

Inhoudsopgave

Artikel 21    Verplaatste boules

Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein verplaatst wordt, wordt hij
teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaatst wordt door
toedoen van een speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp.

Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de boules markeren. Protesten met betrekking tot
niet–gemarkeerde boules worden niet in overweging genomen; de scheidsrechter zal zich louter baseren op de
feitelijke ligging van de boules op het terrein.

Als echter een boule wordt verplaatst als gevolg van een in deze partij geworpen boule, blijft hij wel
geldig.

Inhoudsopgave

Artikel 22    Werpen van andermans boules

Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een officiële waarschuwing. De geworpen boule
blijft niettemin geldig, maar wordt, indien nodig na meting, onmiddellijk vervangen.

Ingeval van herhaling in de loop van de partij wordt de boule van de speler die de fout maakte ongeldig
verklaard, en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.

Inhoudsopgave

Artikel 23    Boules
gespeeld vanuit de verkeerde werpcirkel

Een boule die wordt geworpen van buiten de cirkel van waaruit het but is
uitgeworpen is ongeldig, en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst,
wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits deze was gemarkeerd.

De tegenstander mag echter de voordeelregel toepassen en de worp alsnog geldig verklaren. De geworpen boule
blijft dan geldig, en alles wat als gevolg van de worp is verplaatst, blijft op zijn nieuwe plaats liggen.

Inhoudsopgave

Punten en Metingen

Artikel 24    Tijdelijk wegnemen van boules

Om te kunnen meten is het toegestaan boules en obstakels tussen het but en de te meten boules tijdelijk weg te
nemen, na hun plaats te hebben gemarkeerd. Na het meten worden de boules en obstakels op hun plaats teruggelegd.
Als de obstakels niet kunnen worden weggenomen, wordt met behulp van een passer gemeten.

Inhoudsopgave

Artikel 25    Metingen

Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boule heeft geworpen. De tegenstander heeft altijd het
recht na te meten. Ongeacht de ligging van de te meten boules en het moment in de werpronde kan de scheidsrechter
worden geraadpleegd; tegen diens beslissing is geen beroep mogelijk.

Metingen worden verricht met een geschikt instrument, waarover beide equipes dienen te beschikken. In het
bijzonder is het niet toegestaan met de voeten te meten. Een speler die zich niet aan deze regel houdt, riskeert
de sancties genoemd in artikel 34.

Inhoudsopgave

Artikel 26    Voortijdig opgeraapte boules

Het is de spelers verboden gespeelde boules op te rapen
voor het einde van de werpronde.

Een boule die aan het einde van een werpronde wordt opgeraapt vóór het aantal punten is
overeengekomen, is ongeldig. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd.

Inhoudsopgave

Artikel 27    Bij meting verplaatsen van boules of but

Het te meten punt gaat verloren voor een equipe waarvan een speler tijdens een meting het but of een van de
betwiste boules verplaatst.

Als de scheidsrechter tijdens een meting het but of een boule
beweegt of verplaatst, doet hij in alle rechtvaardigheid
een uitspraak.

Inhoudsopgave

Artikel 28    Boules op gelijke afstand

Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver van het but liggen en aan verschillende equipes
toebehoren, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:

 1. geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist en het but wordt
  uitgeworpen door een speler van de equipe die in de onbesliste werpronde als eerste het but mocht
  uitwerpen;
 2. slechts één equipe heeft nog boules te spelen: die equipe werpt deze boules en behaalt zoveel
  punten als zij uiteindelijk boules dichter bij het but heeft liggen dan de dichtstbijzijnde boule van de
  tegenstander; en
 3. beide equipes hebben nog boules te spelen: de equipe die het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een
  boule, dan de tegenstander, en vervolgens om beurten, totdat één equipe op punt ligt; als slechts
  één equipe nog boules te spelen heeft zijn de regels van punt 2 van toepassing.

Als er aan het einde van een werpronde geen boules op toegestaan terrein liggen, eindigt de werpronde
onbeslist.

Inhoudsopgave

Artikel 29    Reinigen van but of boules

Vóór meting moeten de betrokken boules en het but worden ontdaan van al wat er aan kleeft.

Inhoudsopgave

Artikel 30    Protesten

Een protest dient te worden ingediend bij de scheidsrechter. Indien het na het vaststellen van de uitslag van
een partij wordt ingediend, wordt het niet in overweging genomen.

Een equipe is verantwoordelijk voor het toezicht op de tegenstander, onder andere met betrekking tot
licenties, spelerscategorie, terrein en boules.

Inhoudsopgave

Discipline

Artikel 31    Afwezigheid van spelers

Bij de loting voor het wedstrijdschema en de bekendmaking van het resultaat van deze loting moeten de spelers
bij de wedstrijdtafel aanwezig zijn. Als een equipe een kwartier na de bekendmaking nog niet op het terrein
aanwezig is, wordt zij bestraft met één punt, dat aan de tegenstander wordt toegekend.
Bij partijen op tijd wordt deze termijn verkort tot 5 minuten.

Voor iedere vijf minuten afwezigheid daarna wordt opnieuw een punt toegekend aan de tegenstander.

Dezelfde sanctie wordt tijdens het toernooi opgelegd na elke loting en bij hervatting van de partijen na enige
onderbreking.

Een equipe die één uur na het begin van
het toernooi, of de hervatting van de partijen na een onderbreking, nog niet
op het terrein is verschenen wordt uitgesloten van het toernooi.

Een onvolledige equipe mag aan de partij beginnen zonder op een afwezige speler te wachten, maar speelt zonder
zijn boules.

Spelers mogen zich
niet van een partij verwijderen of het speelterrein verlaten zonder
toestemming van de scheidsrechter. Als deze niet is gegeven, zijn de
bepalingen in dit artikel en in artikel 32 van overeenkomstige
toepassing

Inhoudsopgave

Artikel 32    Te laat komen

Als de afwezige speler na het begin van een werpronde verschijnt, mag hij niet meer aan deze werpronde
deelnemen. Pas in de volgende werpronde kan hij aan de partij meedoen.

Als de afwezige speler meer dan een uur na het begin van een partij verschijnt, mag hij daar niet meer aan
meedoen.

Als de onvolledige equipe deze partij wint, mag hij wel aan de eventuele volgende partij(en) meedoen, mits de
equipe mede op zijn naam is ingeschreven.

Als het toernooi in poules wordt gespeeld, mag hij, ongeacht het resultaat van deze partij, aan de eventuele
volgende partij(en) deelnemen.

Een werpronde wordt geacht te zijn begonnen zodra het but geldig is uitgeworpen.

Inhoudsopgave

Artikel 33    Vervangers

Het inzetten van een vervanger in een doublette of van een of twee vervangers in een triplette is slechts
toegestaan tot het officiële startsein van het toernooi (mondeling, door middel van een fluitje, een
startschot, enz.),
 tenzij de
vervanger reeds als behorend tot een andere equipe voor het toernooi was
ingeschreven.

Inhoudsopgave

Artikel 34     Sancties

Spelers die zich niet houden aan de
spelregels, riskeren de volgende sancties:

 1. officiële waarschuwing
 2. ongeldigverklaring van de geworpen of
  een te werpen boule,
 3. ongeldigverklaring van de geworpen of
  een te werpen boule, én de daaropvolgende boule,
 4. uitsluiting van de
  schuldige speler gedurende de rest van de partij,
 5. diskwalificatie van de equipe die
  de fout maakt, en
 6. diskwalificatie van
  beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door de vingers zien

Inhoudsopgave

Artikel 35    Slechte
weersomstandigheden

Bij regen wordt een begonnen werpronde afgemaakt, tenzij de scheidsrechter anders beslist. De scheidsrechter
is, na overleg met de jury, als enige bevoegd ingeval van overmacht een werpronde te onderbreken of ongeldig te
verklaren.

Inhoudsopgave

Artikel 36
Voortgang van het toernooi

Als bepaalde partijen bij de afkondiging van een nieuwe fase van het toernooi nog niet afgelopen zijn, kan de
scheidsrechter, na raadpleging van de wedstrijdleiding, alle maatregelen en beslissingen nemen die hij nodig acht
voor een vlot verloop van het toernooi.

Inhoudsopgave

Artikel 37    Onsportief gedrag

Een equipe die in een partij blijk geeft van onsportiviteit of van gebrek aan respect voor het publiek, de
officials of de scheidsrechters, wordt uit het toernooi genomen. Deze diskwalificatie kan leiden tot
nietigverklaring van eventueel behaalde resultaten, en tot het opleggen van de sancties als bepaald in
artikel 38.

Inhoudsopgave

Artikel 38    Wangedrag

Een speler die schuldig wordt bevonden aan wangedrag of die zich van geweld bedient jegens een official,
een scheidsrechter, een
andere speler of een toeschouwer, riskeert een of meer van de volgende sancties, afhankelijk van de ernst van de
overtreding:

 1. diskwalificatie;
 2. intrekking van zijn licentie; en
 3. verbeurdverklaring of teruggave van prijzen en beloningen.

Een sanctie die wordt opgelegd aan een schuldig bevonden speler, kan ook worden opgelegd aan zijn
medespelers.

Sanctie 1 wordt opgelegd door de scheidsrechter.

Sanctie 2 wordt opgelegd door de jury.

Sanctie 3 wordt toegepast door de wedstrijdleiding, die de vervallen prijzen en beloningen, vergezeld van
een verslag, binnen 48 uur aan de bond stuurt, die over de bestemming ervan beslist.

In alle gevallen ligt de uiteindelijke beslissing bij de commissie tuchtrechtspraak van de bond.

Spelers dienen correct gekleed te zijn.
Spelers die zich niet houden aan deze regel kunnen, na een officiële waarschuwing van de scheidsrechter,
worden gediskwalificeerd.

Inhoudsopgave

Artikel 39    Scheidsrechters

Scheidsrechters die zijn aangewezen om een toernooi te leiden, moeten toezien op de strikte toepassing van het
spelreglement en de administratieve regelingen die het completeren. Zij kunnen spelers of equipes diskwalificeren
die weigeren zich bij hun beslissingen neer te leggen.

De scheidsrechter rapporteert toeschouwers die een licentie bezitten of door de bond geschorst zijn, en die
door hun gedrag incidenten op het terrein veroorzaken, aan de bond. Deze maakt een tuchtzaak tegen betrokkenen
aanhangig bij de commissie tuchtrechtspraak, die over de schuldvraag beslist en op te leggen straffen
vaststelt.

Inhoudsopgave

Artikel 40   Jury

Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden voorgelegd aan de scheidsrechter die ze kan doorverwijzen
naar de jury van het toernooi. Tegen deze beslissingen van de jury als
bedoeld in deze alinea, is geen beroep mogelijk. Een jury bestaat uit
ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de jury
doorslaggevend.

Inhoudsopgave

 


Geldigheid

Het huidige internationaal spelreglement Pétanque is aangenomen door het congres van de
Fédération Internationale de Pétanque et Jeu
Provençal
op 13 november 2008 te Dakar (Senegal).

De Nederlandse vertaling is vastgesteld door de
Nederlandse Jeu
de Boules Bond
en is met ingang van 1 april 2009 van toepassing bij alle onder auspiciën van de NJBB te houden toernooien.

 


Aanhangsel A

Goedgekeurde Boules

In het navolgende overzicht vindt u een lijst van fabrikanten van boules die zijn goedgekeurd door de
Fédération Internationale de Pétanque et Jeu
Provençale (FIPJP)
, lid van de
Confédération Mondiale de Sports Boules (CMSB), erkend
door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De
FIPJP is gevestigd aan de Rue Trigance 14, 13002 Marseille, Frankrijk.

Aanhangsels A en B zijn bijgewerkt tot en met maart 2009.

Fabrikant Label
Boule L’ARTISANALE
M. Edouard DUSSAUZE
14, rue Joseph Pupier
42100 SAINT ETIENNE
Tél: 04.77.80.38.84
ARTT ART ARD ARTTA ARTTI
Boule AZER S.A.
Avenue de la Libération
42720 BRIENNON
Tél: 04.77.60.93.12
Fax: 04.77.60.92.61
INOV–TOP AZER-TOP INOV–PLUS AZER-PLUS INOV–XT AZER-XT INOV–Xi AZER-Xi
Boule BLEUE
Z.I. de la Valentine
13396 MARSEILLE
Cedex 11
Tél: 04.91.43.27.20
Fax: 04.91.43.23.70
  BOULE ROFRITSCH
INOX
115
SUPER CARBONE
R. 120SUPER INOX
BLEUE INOXCARBONE 115
INOX 120CARBONE 120
R. BLEUEPRESTIGE INOXPRESTIGE CARBONE
Boules ELTE
 A 36

MC

 LT

RL

 INOX LT

RLM

Boule IDEALE IDI IDC IDN IDS ID
Boule INTEGRALE
96, Rue Marius Berliet
96009 LYON
Tél: 04.78.00.85.85
Fax: 04.78.00.92.78
BRONZE AS DE CARREAU AC ACIER INOX DUR I ACIER INOX TENDRE IT ACIER INOX TENDRE IT R3 ACIER TRAITE BRILLANT CZ ACIER TRAITE NOIR CZ ACIER TRAITE A5 ACIER CARBONE DTI MARQUATE COMMUN INT
Boule J.B.

B.P. 35
42380 SAINT BONNET
LE CHÂTEAU

Tél: 04.77.50.06.98
Fax: 04.77.50.18.99
JB JBM30 JB XXXX CAP115 X JB XJBX XJBX 110 110 JB JB MI16 JB
Boule NOIRE

12, boulevard des Chauchères
B.P. 28
42380 SAINT BONNET
LE CHÂTEAU
Tél: 04.77.50.16.23
Fax: 04.77.50.18.99
CX COU * * * * BUCARO SOLEIL ZX COU BUCARO SOLEIL 110 X COU BUCARO GTI COU OKARO OKARO * COU OKARO SOLEIL ZCOU OKARO SOLEIL 110 CRCOU * * * * OKARO GTI XC COU TON’R XR COU * * * * TON’R 180 CUPER COU TON’R 180 TON’R TON’R
Boule OBUT

5, route du Cros
42380 SAINT BONNET
LE CHÂTEAU
Tél: 04.77.45.57.00
Fax: 04.77.45.57.29
OBUT ATX * * * * * OBUT * OBUT * DURE inox * OBUT * 1/2 TENDRE inox OBUT * MATCH * OBUT * LEADER OBUT OBUT OBUT A.T.C. OBUT A.T.C. DURE chromée OBUT A.T.H. OBUT A.T.R. OBUT A.T.R. 1/2 TENDRE chromée OBUT A.T.S. OBUT G.R. OBUT MATCH OBUT PRO OBUT LEADER Obut Nexius*** OBUT MATCH+ OBUT Bi-pôle
Boule PI–DN

638, avenue Nicolas
Fabri de Peiresc
Z.I. Toulon–Est
B.P. 28
83087 TOULON Cedex 9
Tél: 04.94.75.23.20Fax: 04 94 21 29 01
π DN π DN ФФФФ π DN ФФФ
Boules UNIC

Le Suc de la Roue
42380 SAINT BONNET
LE CHÂTEAU
Tél: 04.77.50.19.65Fax: 04.77 55 57.26
UNIC UNIC UNIC UNIC110 UNIC TOURNOI UNIC INOX
Boule V.M.S. PLOTSiège: ODIVAL
B.P. 46
52800 NOGENT
Tél: 03.25.31.85.79Fax: 03.25.31.62.65
  VMS TORTUEVMS MS XVMS MS X15CZ MS A15

2110

F.B.T. SPORT Complex Co. Ltd“La Franc Boule”2357 Ramkamhaeng Road Hua, Mark, Bangkapi10240 BANGKOK (Thaïlande)

Tél: (662) 718 4700 45

Fax: (662) 718 4769 70

LA FRANC–SS01LA FRANC–FBT THAILANDLA FRANC SM “BF – BC”
Boule EURL–OPOINTMr J. BATHIARD76 B rue Victor Hugo42230 ROCHE LA MOLIERE

Tél: 04 77 90 45 14

Port: 06 09 59 11 63

EDEN 110 MAGIC 110 EDEN 120 MAGIC 120 EDEN 130 MAGIC 130


Aanhangsel B

Buts

Naast houten buts zijn toegelaten de buts voorzien van het merk „VMS”.

 


[home01.gif]